Website van Ed Vos

www.edvos.nl

 

 

Gegraveerde appels

Een gewoon of een buitengewoon fenomeen?

 

 

Door: bioloog Jaap van Etten.

Het seizoen 1995 was voor veel liefhebbers van buitengewone verschijnselen minder rijk dan dat van 1994. Zo waren er afgelopen seizoenen nauwelijks graancirkels, terwiji aan de weinige cirkels nauwelijks aandacht is besteed. Even leek het of een nader verschijnsei dit seizoen zou karakteriseren. Er werd in kranten, op radio en zelfs op TV aandacht aan besteed. Het is het verschijnsel van de "gegraveerde" appels. Maar het groelde toch niet uit in dezelfde mate als de graancirkels in 1994. Het verschijnsel is dan ook minder spectaculair, gebeurt op een andere schaal. Bovendien lijkt het een duidelijk wetenschappelijke verklaring te hebben, dus is het dan nog wel bijzonder? In ieder geval wel voor Jomanda: zij brengt ze net zoals graancirkels in verband met buitenaardsen. Een introdudie van een fenomeen dat voor- en tegenstanders kent.

 

Het verschijnsel van "tekens op appels" is in verschillende vormen bij de wetenscbap bekend. Zij kunnen ontstaan door:

- insekten (met name mineerders);

- omstandigheden waaronder wordt gekweekt of klimatologische omstandigheden voor de oogst;

- omstandigbeden waaronder appels worden bewaard.

Specialisten van het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek in Wageningen zijn van mening, dat de appels met tekens, die het afgelopen jaar zijn verschenen, zijn ontstaan door bewaaromstandigheden. Zij noemen het verschijnsel "Soft scald".

Het verschijnsel is ontstaan toen men de meer geavanceerde koeltechnieken ontwikkelde om appels langer, tot bijna een jaar, te kunnen bewaren. Hoewel de meningen in de literatuur en bij de verschillende onderzoekers niet uniform lijken, is men het wel eens over het feit dat te snelle koeling, of iets te sterke koeling het verschijnsel van Soft scald teweeg kan brengen. Dit kan al gebeuren in de koelcel zelf. Het kan weer worden gestopt door verhoging van het C02-gehalte in de koelruimte.

Het verscbijnsel kan ook optreden enige tijd nadat de appels uit de koelruimtes komen en in de warrnte worden geplaatst. De overtuiging is dat het bij warme zomers meer voorkomt, hoewel dit niet blijkt uit de literatuur. Men vermoedt dat het verschijnsel wordt veroorzaakt door het stukgaan van membranen in cellen, waardoor enzymen vrijkomen die allerlei processen in werking zetten. Dit leidt tot verkleuring in bepaalde patronen van de cellen in de scbil.

Het is bekend dat het verschijnsel ook chemisch kan worden geinduceerd door Hexanol of Hexylacetaat.

Soft scald is in Nederland niet echt bestudeerd. En uit ervaring van de onderzoekers blijkt dat het geen algemeen bekend verscbijnsel is. Het is dan ook een raadsel waarom het in 1995 zo algemeen is voorgekomen. Het is ook opmerkelijk dat het zo verspreid voorkomt, omdat het de mogelijkheid dat er in 1 of enkele koelcellen iets mis is gegaan, lijkt uit te sluiten.

Overigens is het verschijnsel al zo'n veertig jaar oud. Er zijn ook diverse meldingen uit 1994 bekend. Zelfs een krant, de Zwolse krant, beeft toen aandacbt besteed aan het verschijnsel. Maar het kwam niet in die mate voor als dit jaar, terwiji de zomer van 1994 zeker zo warm is geweest.


(c) Mevr. Racer Palthe Cornegoor

 

Een van de onderzoekers uit Wageningen stelt dat het bij gegraveerde appels (Soft scald) zou gaan om het ras Jonagold. Het schijnt echter ook in het ras Delicious (wordt niet in Nederland geteeld) en Golden Delicious voor te komen. Ook hier is echter geen eenduidigheid.

Met de uitleg van de wetenschap lijkt het verschijnsel "gegraveerde appel" tot een gewoon verschijnsel te zijn teruggebracht, dat hoogstens nog in wat meer detail kan worden onderzocht. Maar daar zijn een aantal mensen, waaronder Jomanda (het genezend medium uit Tiel), het zeker niet mee eens. Er is, aldus Jomanda, tenminste ten dele, een andere verklaring.

Jomanda kreeg in 1994 in Tiel een appel aangeboden met vreemde bruine tekens. Omdat ze geen idee had wat ze er mee moest doen liet ze de appel terugsturen. Wat later was de appel er weer. Het bleek echter niet dezelfde, maar een andere appel te zijn. Hoewel ze nog steeds niet wist wat ze er mee moest doen, bracht ze het met een aantal andere gebeurtenissen in die tijd in verband. Zij bracht de appels, de graancirkels (met name die in Zoelmond, die naar haar zeggen een heel positieve energie had) en het probleem met de apen in Emmen (deze apen waren van iets gescbrokken en kwamen een aantal dagen niet meer uit de bomen, zelfs niet om te eten) met elkaar in verband, hoewel haar niet duidelijk was wat het verband precies was. In 1995 kreeg zij veel reacties van mensen die een of meerdere appels in hun huis (een enkele keer bij de groenteboer) hadden gevonden. De meldingen bleken uit alle delen van bet land te komen.

In de 5-uur show op 31 augustus 1995 presenteerde Jomanda de "mysterieuze appels". Nu was ze in haar uitspraak heel duidelijk: "De letters op de appel worden gemaakt door buitenaardsen, net als de graancirkels!" Zij zei dat ze dit had doorgekregen van haar begeleiders uit de Goddelijke wereld. Zij dicht de appels met tekens positieve energie toe, die helend werkt. Via de appel kornt een stukje blijheid naar ons toe. Zij adviseert dan ook aan mensen die appels met tekens hebben, deze op te eten. En dat advies geven haar medewerkers ook door aan iedereen die belt over appels met tekens. En er wordt vaak gebeld, temeer omdat Jomanda aan het verschijnsel ook aandacht besteedt in haar programma op Radio Noordzee op zondagavond.

Op vele manieren blijkt dat het verschijnsel van appels met tekens mensen bezig houdt. Op 12 augustus 1995 toonde het Limburgs Dagblad twee kleurenfoto's van appels met vreemde patronen onder de kop Kunst of Kits, met de vraag of iemand informatie kon geven om dit mysterie op te helderen. Een aantal kranten publiceerden interviews met mensen die appels met vreemde tekens hebben gevonden. Dit vooral nadat de 5 uur show met Jomanda was uitgezonden. De meeste, bekende, reacties komen van mensen die op een of andere manier met Jomanda in contact staan, hetzij door bet bezoeken van een of meerdere healings in Tiel of door het luisteren naar haar radioprogramma op zondagavond. De meeste van deze mensen hebben een groot vertrouwen in Jomanda en gaan er van uit dat de appels met figuren op de schil een positieve werking hebben. Dit wordt versterkt door verhalen van mensen die daadwerkelijk melden dat er een duidelijke verbetering van hun gezondheid is opgetreden na het eten van appels met graveringen. Een van de meest aansprekende voorbeelden is dat van een mevrouw die last had van botontkalking en nauwelijks meer kon lopen. Na het eten van gegraveerde appels kon ze weer lopen (zelfs de trap op) en is haar pijn verdwenen.


(c) Mevr. Racer Palthe Cornegoor

 

Zij blijkt niet de enige te zijn. lemand meldt dat hij na het eten van een gegraveerde appel plotseling geen koffie meer kon drinken of een sigaret kon roken zonder rnisselijk te worden. Een ander, die veel last had van een blaasontsteking, ervaarde na het eten van een gegraveerde appel eerst een sterke toename van de pijn. De volgende ochtend was de pijn echter over. Wel vond hij een ongeveer 35 cm. groot litteken op zijn onderlichaam. Er waren dagen later geen van zijn klachten teruggekeerd. Naast deze en andere "succesverhalen" zijn er uiteraard vele waarin geen of weinig effect wordt vermeld na het eten van gegraveerde appels.

Een regelmatige terugkerende opmerking is die over de verandering van smaak die appels met tekens zouden hebben. Degenen die hierover iets melden zijn vrij eenduidig in hun bescbrijving: de appels met tekens smaken "bitter". Een enkele spreekt van een soort geparfumeerde smaak. Bekend is dat fruit met Soft scald eco laag gehalte heeft aan linolzuur, maar het is niet duidelijk of dit de smaakverandering kan verklaren.

Tijdens haar radioprogramma op zondagavond nodigde Jomanda mensen uit om appels tijdens de uitzending naast of bij de radio te leggen. Deze zouden dan worden ingestraald. Tientallen mensen maken via brieven, onafhankelijk van elkaar, melding van het verschijnen van tekens op appels (soms al tijdens de uitzending, maar meestal in de daaropvolgende nacht). Er komen veel verontwaardigde reacties van mensen die de wetenschappelijke verklaring tijdens de 5-uur show hebben gehoord. Dat heeft deels met hun vertrouwen in Jomanda te maken. Het is ecbter ook gebaseerd op het feit, dat zij appels bezitten van een ander ras dan Jonagold die toch de tekens op de schil bebben. Het gaat om Elstar, James Grieves en Golden Delicious. Zij steken niet onder stoelen of banken dat het hun vertrouwen in de wetenscbap geen goed doet.

Veel mensen hebben het ontstaan van de tekens op hun appels gevolgd. Niet dat ze het op zich zagen gebeuren, maar zij beschreven elke dag de verandering in de patronen. Vaak ook werd dit middels tekeningen en foto's vastgelegd. Zo bleek dat de patronen meestal niet in een dag volledig waren gevormd, maar dat het meestal 2 a 3 dagen duurde; in enkele gevallen nog langer. Het ging dus gefaseerd.

In een enkel geval ontstond het patroon, terwijl iemand naar de appel keek. Zij melden dat het een traag verlopend proces is en dat het lijkt of de figuren er langzaam op worden getekend. In een enkel geval ontstonden de patronen terwijl iemand de appel in de hand hield. Dat dit niet altijd verstandig is blijkt uit de ervaring van de mevrouw die vertelde dat zij is genezen van haar botontkalking. Ook zij zag op gegeven moment dat een van de 8 in baar huis gevonden appels met tekens werd "gegraveerd". Zij ervaarde dat het werkelijk werd gegraveerd, omdat er meteen een verdieping van het teken ontstond. Toen zij de plaats waar werd gegraveerd aanraakte kreeg zij een scbok, alsof er stroom op stond. Het kwam voor haar volkomen onverwachts en zij ervaarde het als pijnlijk.

De tekens lijken weliswaar op elkaar, maar zijn toch altijd weer verschillend. Het is boeiend te horen wat mensen allemaal uit de ontstane patronen halen: letters, harten, voorwerpen, dieren enz. In die zin kan bet fenomeen worden gezien als "voer voor psychologen"; een soort uitgebreide Robrscbacb test.

Overigens staan de appelbezitters niet alleen in hun interpretatie. Diverse mensen, ult verschillende delen van het land zijn met hun appels naar paragnosten geweest. De reacties van de verscbillende paragnosten had een uniform aspect: zonder uitzondering zagen deze paragnosten er een persoonlijke boodscbap in voor de appelbezit(s)ters. Hoewel geen zich waagde aan de interpretatie van de boodscbap.

Bij het bekijken van vele appels en de vele foto's van appels valt het op dat er een groot verscbil is in diepte van de tekens. Veel tekens zijn in eerste instantie alleen verkleuringen van de schil en worden soms later pas wat dieper. Bij andere appels zijn volgens verklaringen de tekens al meteen vrij diep. Bovendien is er een groot verscbil in de breedte van de tekens. Dat geldt zowel voor de aanvankelijke oppervlakkige tekeningen als voor de meteen "ingekerfde" tekens

De grootte en uitgebreidheid van de tekens verschillen eveneens heel sterk. Er zijn uitgebreide, ingewikkelde en simpele maar evengoed heel krachtige figuren. Voldoende variatie om veel interpretaties over de betekenis mogelijk te maken.

Het is op dit moment niet precies duidelijk in welk gebied het fenomeen van appels met tekens voorkomt In ieder geval door heel Nederland Dat ze ook in het buitenland voorkomen blijkt uit meldingen van vakantiegangers. Zo zijn er meldingen van appels met tekens in Duitsland, tot in Bayern toe. Daarnaast is er een melding uit Roogstraten, in Vlaanderen.


(c) Mevr Racer Palthe Cornegoor

Volgens de wetenschappelijke literatuur komt het verscbijnsel tenminste voor in Europa, Canada en Amerika.

Veel van wat mensen beschrijven en zeggen over appels met tekens valt goed in te passen in de wetenscbappelijke verklaring alsmede de periode waarin bet fenomeen zich voordoet. Jomanda verklaart dat de tekens verscbijnen tussen mei en september. En dat is ook de belangrijkste periode waarin Soft scald optreedt. Jomanda opperde tijdens de 5-uur show, dat het mogelijk zou kunnen zijn dat naast tekens op appels die onder het verschijnsel Soft scald vallen, er ook tekens zijn die andere oorzaken hebben en met buitenaardsen te maken hebben. Er zijn zeker enkele appels die opmerkelijk zijn: tekens op appels van andere rassen en diverse ervaringen van mensen die niet in het standaard plaatje passen. Bovendien was de omvang en verspreiding van het verscbijnsel in Nederland zeer opmerkelijk.

Toch was dit niet de hoofdreden om een orienterend onderzoek naar appels met tekens te starten. Dat was meer het feit dat een aantal mensen, die zich bezig houden met onderzoek naar graancirkels en/of met het onderzoek naar aardenergieen, tenminste een aantal appels die waren gegraveerd energetisch als "anders" ervaarden. Zij "voelden" anders aan dan gewone appels. Niemand kon echter duidelijk omschrijven wat dit was. Er was energetisch iets vreemds mee.

Mijn orieenterend onderzoek bestond uit een aantal gesprekken met mensen die gegraveerde appels hadden, het voelen van de appels om te ervaren of ook deze afwijkende energie vertonen en het onderzoeken van de huizen, waar de appels waren ontstaan, op energie en op energielijnen. Op basis van dit onderzoek zou worden bekeken of het zinvol was om een grootschaliger onderzoek op te zetten.

Ik begon met een zekere scepsis aan het onderzoek. Dat veranderde bij het bezoek aan het eerste "appelhuis" in Drenthe. Dat was niet zozeer omdat de eerste appel ook dezelfde "vreemde energie" leek te hebben. Het was vooral omdat in het huis een nogal vreemde en weinig voorkomende energielijn leek te lopen.

Inmiddels zijn zo'n 30 huizen, waarin gegraveerde appels zijn gevonden, bekeken op aanwezigheid van lijnen. Aanvankelijk leek het of elk huis waarin een gegraveerde appel was gevonden vier-triaden communicatielijn had (een vorm van energielijnen), maar dat bleek al snel allerminst waar. Zoals ook al snel bleek dat lang niet alle gegraveerde appels een voelbaar andere energie hebben. En als er in een huis meerdere appels zijn gegraveerd, hebben niet alle appels noodzakelijkerwijs een voelbare energie.

Uit het vooronderzoek is tot nu toe wel steeds gebleken dat als er in een huis appels met een voelbare andere energie zijn, er door mij dergelijke vier-triaden communicatielijnen teruggevonden werden. Ook blijkt dat er energie-appels worden gevonden in huizen van mensen die geen enkel contact hebben of gehad hebben met Jomanda. Een mooi voorbeeld hiervan is een ouder echtpaar uit de omgeving van Arhnem dat 5 gegraveerde James Grieves had met een zeer kracbtige energie. Zij hadden nooit contact met Jomanda en luisterden ook niet naar het radio-programma. Door bet huis liepen volgens mijn onderzoek wel 4-triaden communicatie-lijnen.

Er zijn vele soorten energie-lijnen, die we op aarde overal en dus ook in huizen, kunnen tegenkomen. De energielijnen die tot het natuurlijke systeem van de aarde behoren, lopen ten dele onder het maaiveld. Er is echter een categorie lijnen die niet ten dele onder het maaiveld loopt, maar er zo'n 1 tot 1,5 meter boven zweeft. Deze lijnen verankeren zich aan de aarde via kruisingen van bepaalde lijnen, die wel tot het natuurlijke systeem van de aarde horen. Deze "zwevende" lijnen worden communicatielijnen genoemd. Een wat bekender voorbeeld van dergelijke communicatielijnen zijn de zogenaamde "kerkelijnen", lijnen die door 2 of meerdere kerken lopen. (Zie voor Kerkelijnen o.a. Wigholt Vleer, Leylijnen en Leycentra in de Lage Landen.)

Zoals alle lijnen hebben ook communicatielijnen sublijnen. Deze sublijnen zijn in eenheden van drie gegroepeerd en worden daarom triaden genoemd. Kerkelijnen hebben drie van dergelijke triaden. De energielijn die in het eerste "appelhuis" werd gevonden was een communicatielijn met vier dergelijke triaden. Deze lijnen zijn tot nu toe slecbts sporadisch en in bijzondere situaties gevonden.

Inmiddels zijn zo'n dertig huizen, waarin gegraveerde appels zijn gevonden, bekeken op aanwezigbeid van lijnen. Aanvankelijk leek het of elk huis waarin een gegraveerde appel was gevonden zo'n 4-triaden communicatielijn had, maar dat bleek al snel allerminst waar.

Het vooronderzoek leverde dus aanzienlijk meer informatie op dan werd verwacbt. (Vooral informatie die het verschijnsel "gegraveerde appel" tot een boeiend verscbijnsel maakt.)

Zo lijkt het dat er appels zijn met tenminste door een aantal personen voelbare 'energie". Bovendien wekken de gemelde vormen van healing bij appelbezitters op zijn minst de nieuwsgierigheid. En blijken er niet meerdere soorten appels te zijn dan de officiele wetenschap aangeeft ?

Redenen genoeg om te starten met een grootschaliger onderzoek. Nu er voorlopig geen nieuwe gegraveerde appels verscbijnen, (zij lijken net als graancirkels bedoeld om geinteresseerden tijdens de zomermaanden goed bezig te houden) kan een groot deel van het onderzoek pas volgende seizoenen worden uitgevoerd.

Op dit moment zijn ruim tweehonderd gegevens van vindplaatsen van gegraveerde appels beschikbaar. Dit lijkt veel, maar in een groot deel zal geen communicatielijn worden gevonden. We hebben dan ook eigenlijk meer gegevens nodig.

 

BRON: FRONTIER 2000 2.3.

Copyright: Jaap van Etten

Foto's: (c)Mevr. Racer Palthe Cornegoor

 

Eerder stond dit artikel op de website van Rudi Klijnstra. Ik bedank Rudi en Jaap voor het gebruik van dit artikel op deze site

 

_________________________________

 

 

reacties: e-mail: ed.vos@hetnet.nl

 

Home

(c) Ed Vos