codex alimentariuswww.edvos.nl

 

Codex Alimentarius

 

 

Codex Alimentarius:
Onze gezondheid aan banden gelegd.
Door Ed Vos

De farmacie, boekt  torenhoge winsten aan onze (on)gezondheid.De gezondheidszorg zou eigenlijk moeten waken over onze gezondheid. Helaas valt aan gezonde mensen geen winst te behalen. Die gebruiken immers de producten van de farmacie niet?

 De codex alimentarius is een commissie die rapporten schrijft. Geenszins een overheidsinstantie, al nemen overheden, aangespoord en gestimuleerd door de farmacie maar al te graag de codex over om er dwingende wetgeving van te maken. Eeuwen oude natuurgeneeswijzen, homeopathie en nu kortelings (14-12-2012) zijn ook de voedingssupplementen en vitamine preparaten aan de beurt wettelijk bestreden te worden.

 

De natuur gaf en geeft ons alles.

Eeuwen lang heeft de mens zijn voedsel uit de natuur moeten en kunnen halen. Vele uren per dag werden besteed aan jagen, het land bewerken en oogsten.  Men had er ook alle tijd voor, want was er geen industrie, waren er geen winkels, en was er geen geldsysteem dat in stand gehouden diende te worden. Geen 24 uur economie dus. Mensen hoefden niet een baan te zoeken om een salaris te vergaren, belastingen, verzekeringen etc. te betalen. Politiek en farmaceutische lobby’s waren er gewoon niet.

De mens vond in de natuur niet slechts diens voedsel, maar ook de middelen om kwalen en kwaaltjes mee te bestrijden. Men had destijds enorme kennis van hetgeen bepaalde natuurproducten voor ons konden betekenen.

Klazien Rotstein-van den Brink (1919-1997), beter bekend als “Klazien uut Zalk” bracht regelmatig TV uitzendingen op het scherm, en schreef enige boeken over natuurgeneeskunde, en handige tips voor het huishouden. Zou Klazien zich niet in haar graf omdraaien  nu ze ziet waar onze wetgeving mee bezig is?

Die kennis is deels verloren gegaan door de industrialisatie en urbanisatie. Echt contact met de natuur heeft men doorgaans nauwelijks.

De plaatselijke groenteman in mijn geboortedorp verbouwde in elk geval een deel van de producten die hij verkocht zelf. Of hij daarnaast producten inkocht is me niet bekend. Ik was destijds te jong om zicht te hebben op diens volledige bedrijfsvoering, maar kan me voorstellen dat hij die producten dan af nam van de vele agrariërs die het dorp rijk was.

 

Codex Alimentarius.

 In 1962 werd de commissie Codex Alimentarius opgericht door de verenigde staten. De hoofddoelen waren:

Op zich uiteraard mooie doelstellingen.
Gedurende een aantal jaren echter, lijkt het er op dat de doelstellingen van de Codex toch wat aan het veranderen zijn, en begonnen er  vragen op te borrelen bij de bewuste mens, die graag verantwoording neemt voor een gezond leven. Een grondrecht van elk mens. Maar de codex begon toch wat merkwaardige vormen aan te nemen. Natuurgeneeskunde zou het veld moeten ruimen. Natuurlijk kon niemand zich voorstellen dat welke regering dan ook hier wetten voor zou uitvaardigen.

Homeopathie

Fabrikanten bijvoorbeeld van homeopathische middelen  moesten wetenschappelijk aantonen dat deze middelen werken. En dat terwijl de middelen hoog gepotentieërd (verdunt) zijn. Een onmogelijk uitvoerbare taak, omdat de middelen zich niet kenmerken door de aanwezigheid van bepaalde stoffen, maar hun werking danken aan de energetische waarde van de oorspronkelijk gebruikte planten etc.  Een energetische waarde die zich wetenschappelijk (nog) niet laten meten. Wel middels radiëstesie, maar geldt dat niet als een wetenschappelijke methode, en is dat uiteraard ook niet. Op de verpakkingen mag niet meer vermeldt worden waar deze homeopathische middelen voor dienen. Zo wordt het voor de consument haast ondoenlijk een goede keus te maken uit de verschillende producten.

Voeding supplementen

Na de homeopathie zijn dan nu de voeding supplementen aan de beurt om het veld te moeten ruimen. Artikelen over een bepaald nutrition, vitamine of sporenelement mogen wel in een artikel beschreven worden, maar mag er dan in een tijdschrift dan geen advertentie staan van een product gerelateerd aan dat nutrition, die vitamine of het sporenelement. Dit op straffe van een boete van MINIMAAL € 30.500,-


De boetes worden opgelegd door de Voedsel en waren autoriteit (VWA).
De VWA heeft het totaaloordeel en bepaalt wanneer er sprake is van een gezondheid claim en wanneer niet.
Daarbij moet gezegd worden dat het begrip “gezondheidsclaim” inmiddels “medische claim” genoemd is geworden , ten tijde van het schijven van dit artikel. (In de wandelgangen)
De eerste boetes zijn inmiddels al opgelegd!!!
Auteurs van artikelen in tijdschriften en uitgevers daarvan zijn elk aansprakelijk. Het zelfde geldt voor internetsites. Wanneer er ook maar  bijvoorbeeld een link wordt geplaatst naar een product is de auteur van het artikel aansprakelijk.

Diverse websites hebben inmiddels hun site, of delen ervan verwijderd. Andere hebben de site op “zwart” gezet. Ook al stonden er artikelen van groot nut voor de bewuste mens op. Vaak particulier initiatief van mensen die uit gedrevenheid informatie aan ons allen wilden doen toekomen. Blijkbaar is de VWA er alles aan gelegen mensen monddood te maken, journalisten incluis. Een aantasting dus voor het grondwettelijk recht van vrije meningsuiting.
Meerdere rechten worden overigens met voeten getreden. Zo hebben wij ons zelfbeschikkingsrecht, en hebben wij het recht op een gezond leven. In mijn optiek ben ik voor het overgrote deel ZELF verantwoordelijk voor mijn gezondheid. De doorvoering van de Codex Alimentarius beknot me erin als vrij mens te kiezen voor een gezond leven.

 De voedsel en waren autoriteit  handhaaft (legt boetes op) het volgende:

 

Magnesium

Even een kleine anekdote: Zelf heb ik sinds vele jaren last van mijn onderrug en been. Pijnstillers van de farmacie zouden mijn pijnen middels pijnstillers wellicht kunnen onderdrukken, maar heb ik een gevoelsmatige antipathie tegen chemische middelen.
Tot mij een artikel onder ogen kwam dat bijna iedereen een tekort aan magnesium (en vitamine D) heeft.
ik ben magnesium als supplement op mijn dagelijkse, gezonde, voedsel  gaan gebruiken, en heb daar heel veel baat bij.

Deze informatie was voor mij uiterst belangrijk!  Het maakt de kwaliteit van mijn leven een stuk aangenamer, en kan ik weer vol vertrouwen een stevige boswandeling aangaan. Ik had namelijk rug en spierklachten, die na het gebruik van magnesium tot nagenoeg nul gereduceerd zijn.

 Algemeen nut

In mijn beleving staat vast dat wanneer iemand gezond is en goed kan functioneren in de maatschappij, zijn of haar werk optimaal en met plezier kan uitvoeren, het de totale samenleving ten goede komt. Als iemand niet meer in staat is diens werk uit te voeren, en in de WAO terecht komt, komt deze ten laste van de samenleving. De uitvoering en handhaving van de Codex Alimentarius, komt me dan ook op zijn zachtst gezegd wat merkwaardig voor.

Een burger wordt het niet langer gegeven mogelijkheden aan te wenden middels de alternatieve en beslist effectieve middelen een goede gezondheid te behouden, te ontwikkelen danwel te effectueren.

De Codex Alimentarius verbiedt dit.

Situatie in Nederland

Nederland is zoals in vele opzichten “roomser als de Paus”. In deze heeft Nederland weer een pilot functie, hetgeen inhoudt dat Nederland zich ook in deze weer bereid verklaart heeft als proefkonijn voor de EU te functioneren. Onze wetgeving dienaangaande van kracht sinds 14-12-2012, is de basis voor het implementeren van deze Europese wetgeving, gebaseerd op Amerikaans schoeisel in de hele EU. Deze implementatie in de EU zou in 2013 moeten plaatsvinden.

Wij Nederlanders nemen ook in deze het uiterst bedenkelijke, en laakbare voortouw. Hoe is het mogelijk dat onze regering deze wet heeft uitgevaardigd en per 14-12-2012 heeft laten ingaan? Natuurlijk, we zijn als land al lang niet meer soeverein. We lopen netjes in de pas die de EU ons voorschrijft, aangemoedigd door de financiën en lobby’s van de farmacie. 

 Groentetuin en Monsanto

Hoewel het niet binnen de Codex Alimentarius zou moeten passen, hebben we helaas indirect toch te maken met een grote aantaster van de voedselproductie. De firma Monsanto.

Monsanto heeft zo ongeveer het alleenrecht op de genetisch gemanipuleerde gewassen. Zij maken hun gewassen resistent tegen het zeer omstreden onkruid verdelgingsmiddel “round up”.

 Monsanto creëert daarmee een machtspositie. Het middel “round up” mag in Nederland vanaf 2018 niet meer door particulieren gebruikt worden vanwege gezondheid aantastingen. Vanwaar dit uitstel tot 2018?

Gif is gif!

Wetenschappelijk is aangetoond dat het hoofdbestanddeel van “Round Up”, glyfosaat, niet zo afbreekbaar is als Monsanto ons vertelt. Ook dringt het door in de bodem en ons oppervlakte water. Ook hier weer in tegenstelling tot hetgeen Monsanto suggereert.

Behalve bij particulieren, wordt “Round up” ook in de agrarische sector  grootschalig gebruikt. Landbouwers kennen echter de gevaren, en zullen na besproeiing van de gewassen niet snel het veld in gaan, zeker niet bij lage temperaturen en vochtig weer. 

 

 

 

 
Wolf in schaapskleren

 

 Wetsvoorstel in de Verenigde staten


(en dus op korte termijn hoogst  waarschijnlijk ook in Nederland.)

Groenten in eigen tuin verbouwen is niet langer meer toegestaan. Landbouwers die familiebedrijven hadden, overgaan op vader op zoon, en dit al jarenlang voortzetten, worden door deze wetgeving tot de (Monsanto) bedelstaf verplicht. Gezond eten mag van Monsanto niet meer, en wordt Monsanto daarin gesteund door de farmacie die middels vaccinaties ons in een permanente situatie van ongezondheid tracht te houden. De genetisch gemanipuleerde zaden en uiteindelijk groenten etc. worden uiteindelijk de standaard. Wie andere dan door Monsanto verstrekte zaden gebruikt is dan uitdrukkelijk in overtreding.

 

Dr. Rath

De medicus Dr. Rath heeft zich ten doel gesteld, zijn kennis en wetenschappelijke onderzoeken in dienst te stellen van de gezondheid van de mens, en heeft daartoe de “Dr. Rath Health Foundation” opgericht. Deze stichting werkt zonder winstoogmerk en is wars van de farmaceutische financiële belangen. Dr Rath en diens stichting hebben slechts de werkelijke gezondheid van de mens voor ogen.

 

 

Dr Rath refereert aan de eerste en tweede wereldoorlog. en probeert ons duidelijk te maken
dat het farmaciekartel niet een derde kans moet krijgen.
Zie de links onder dit bericht.

Zie:
http://www4nl.dr-rath-foundation.org/extras/codex/codex-whatisit.html

Voor informatie op de Nederlandstalige website.

 

Op 13-03-2012 gaf Dr. Rath een lezing in Berlijn. Na afloop had hij nog een boodschap aan de Duitse bevolking en alle Europeanen. Hij geeft daarin aan dat de eerste en tweede wereldoorlog een poging waren van het farmacie kartel. De derde poging om de wereldmacht te krijgen vindt thans plaats. De boodschap na afloop van Dr. Rath’s lezing vindt u op de volgende link:

http://www.youtube.com/watch?v=ELmjN9s97OY

 

Conclusie:

Concluderend stel ik vast, dat de Codex Alimentarius een verouderde commissie is, die zonder enige waarborgen, meent bepaalde stellingnamen in te mogen nemen, en ongemotiveerd, want geen enkele status hebbende, het zich aanmatigt zich te bemoeien, cq zich permitteert een oordeel te kunnen vormen over de gezondheid situatie van  burgers.

Onze regering vaardigt een wet uit die indruist tegen elk gezond verstand, indruist tegen de grondwet, en gebaseerd is op de EU wensen.

Zelfs de VN resolutie, die bepaald dat elk mens een zelfbeschikkingsrecht heeft wordt met voeten getreden

 Vervolgens meent het VWA een vrijbrief te hebben goedbedoelende, hun gezondheid als belangrijk te beschouwende mensen, een boete van
MINSTENS € 30.500 te kunnen opleggen.

Ook de persvrijheid wordt hier met voeten getreden.

 

 

Bronnen:

http://www.wanttoknow.nl/overige/de-codex-alimentarius-in-werking
www.codexalimentarius.nl  Ministerie economische zaken,
Landbouw en innovatie.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
http://www.vtm-milieu.nl/roundup

 

Dr. Rath:
http://www4nl.dr-rath-foundation.org/extras/codex/codex-whatisit.html
http://www.youtube.com/watch?v=ELmjN9s97OY

Burgerinitiatief met als thema: 'Handen af van supplementen, vrijheid van meningsuiting en pers. Deze petitie, die op 18 maart aan het Kabinet zal worden overhandigd, kun je hier ondertekenen.

Op 16-01-2013 was er een interview met Ed Vos over de Codex Alimentarius.

 door TVNR Radio. Deze is op de volgende link te beluisteren:

http://www.youtube.com/watch?v=Y8SlP4xY94E

 


Home

contact